2021.02.28.sun
We are open 14:00-19:00

music by
-Tokyo Ramen Club DJs-
JUN SHIMBO (OTHERTHEQue!)
Kei Tsurumi
hosaka (Out of Date)